เกษตร , ปศุสัตว์ , ประมง

1. ในโรงพยาบาลสัตว์ ในโรงพยาบาลสัตว์มีห้องรักษาสัตว์ ห้องแอตมิตสัตว์ รวมถึงเป็นสถานที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นตัดขน หรืออาบน้ำสัตว์ แน่นอน สัตว์จะมีกลิ่น่ตัว รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับตัวสัตว์ การนำโอโซนไปใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ จะช่วยเพื่อฆ่าเชื้อโรค และลดกลิ่นเหม็นของสัตว์ได้ รวมถึงสามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคในกรงที่ใช้ขังสัตว์ และที่สำคัญมีเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลด้วย จึงเป็นแหล่งสะสม เพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่างๆไว้ การนำโอโซนเข้าไปจะช่วยทำลายเชื้อโรคในแฟรนคอยเครื่องปรับอากาศ และช่วยรักษาความสะอาดของแฟรนคอย ทำให้อากาศภายในสะอาด สดชื่น ขจัดกลิ่นเหม็นจากสัตว์ และฆ่าเชื้อโรค และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค จึงทำให้กลิ่นหายไป สเปร์หรือสารเคมีอาจใช้ได้แค่บรรเทากลิ่นให้จางลง ที่สำคัญไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค หรือ ยับยั้งเชื้อโรคได้ แต่โอโซนสามารถทำได้ และเมื่อโอโซนทำปฏิกิริยากับเชื้อโรคเสร็จ ก็จะกลายเป็นออกซิเจนทันที ทำให้สัตว์ และเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลสัตว์ได้รับอากาศที่สะอาดและบริสุทธ์ สดชื่น จึงทำให้ทั้งคน และสัตว์มีความสุข ไม่ทำให้หงุดหงิด หรืออึดอัด ทำให้สัตว์ที่เข้ามารักษาหายไว

2. บ่อเลี้ยงปลาคราฟ ปลาขับถ่ายของเสียออกมาหลายรูปแบบ ของเสียจากทางเหงือก จากอาหาร จากขี้ปลา เมื่อย่อยสลายแล้วจะเปลี่ยรูปเป็นแอมโมเนีย น้ำที่มีค่าแอมโมเนียสูง จะทำให้ปลาไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้ ปลาที่ได้รับพิษจากแอมโมเนียมักจะมีอาการตัวแดง หายใจ เร็ว เมือกมาก ทำให้เป็นโรค BROWN BLOOD DISEASE และปลาตายในที่สุด ในบ่อปลาประกอบ ด้วยสารอินทรีย์ และ อนินทรีย์มากมายหลายชนิด ทำให้เกิดน้ำเสียอย่างรวดเร็วจากหลายสาเหตุ เริ่มจากปลาที่ผลิตเมือและของเสียอื่นๆ อาหารที่ปลากินเหลือ ซากแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ ใบไม้ ฝุ่นละออง ดินทราย แร่ธาตุจากน้ำ จากสูตรอาหารต่างๆ สารประกอบจากวัสดุกรอง กลุ่มหลังเป็นอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ำ จะมากหรือหน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของบ่อและการดูแล หากนำโอโซนเข้าไปใช้กำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา จะช่วยกำจัดแอมโมเนียในน้ำให้เป็นเกลือไนเตรด และช่วยในการป้องการเกิดตะไคร่น้ำเนื่องจากแอมโมเนียไนเตรดและฟอสเฟต เป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการแพร่กระจายของตะไคร่น้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นขบวนการ ยูโทรพีเคชั่น ทำใหน้ำมีกลิ่นเหม็น และเปลี่ยนเป็นสีเขียว กังนั้นการใช้โอโซนจะช่ยทำลายแหล่งอาหาร แขงแบคทีเรียและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น

Visitors: 114,798