โรงงานอุตสาหกรรม

 1.โรงงานผลิตอาหาร ในกระบวนการผลิตอาหาร ในอาหารจะมีสารเคมี สารพิษ และยาฆ่าแมลงปนเปื้อนมาด้วย การล้างด้วยน้ำเปล่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ดารใช้โอโซฯเพื่อนำไปใช้ในกระบานการล้าง โดยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีน หรือสารอื่นๆ ในการฆ่าเชื้อโรค และโอโซนสามารถสลายมลพิษต่างๆ ที่ปนมาให้สลายตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 15-30 นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีน หรือสารอื่นๆ ในการห่าเชื้อ และด้วยคุณสมาบัติของโอโซนจะทำให้ผัก ผลไม้ และอาหารมีความสด ปลอดเชื้อ ไม่มีสารตกค้าง และได้มาตรฐานความสะอาด และประโยชน์ทีได้รับ คือ ปลอดเชื้อจากสารพิษและสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนา ปลอดภัยจากโรคต่างๆ อันเกิดจากสารเคมี ที่สำคัญ ประหยัด เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ ในการผลิตโอโซน

2. โรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำคือสิ่งจำเป็นของชีวิต และเป็นพาหะนำโรคได้ดี โดยเฉพาะน้ำที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดการเจ็บป่วยง่าย น้ำบนผิวดิน หรือน้ำบาดาลส่วนมาก จะมีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนอยู่ ในการผลิตน้ำดื่มที่ต้องใช้ปริมาณน้ำมาก ไม่เหมาะที่จะใช้แสงยูวี เนื่องจากแสงยูวีไม่สามารถหฆ่าเชื้อโรคได้หมด และแสงยูวีฆ่าเชื้อโรคช้ากว่าโอโซน การใช้โอโซนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค จึงมีบทบาทมาก ในการนำมาใช้งาน เนื่องจากโอโซนทำการออกซิเดชั่น และรีดักชั่น สารประกอบที่เป็นพิษให้แตกตัว และรวมตัวกันใหม่ ทำให้สลายโครงสร้างของสารเคมีที่เป็นพิษ เปลี่ยนเป็นองค์ประกอบทางเคมีรูปอื่นที่ไม่เป็นอันตราย อึกทั้งสามารถขจัดโลหะหนัก ให้เกิดการออกซิไดซ์ รวมตัวเป็นตะกอน และถูกกรองออกมาได้โดยง่าย โดยปกติแล้วน้ำตามธรรมชาติก่อนการกรอง จะมีเชื้อโรคปนเหื้นอยู่ ได้แก่ ไวรัส อะมีบา เชื้อรา และแบคทีเรีย เชื้อโรคเหล่านี้ สามารถกำจัดได้ด้วยโอโซน โดยโอโซนจะเข้าไปทำลายผิวเนื้อเยื้อของเชื้อโรค ให้สลายตัวและไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ ซึ่งจะไม่สามารถกำจัดให้หมดไปด้วยคลอรีน และ โบรมีน แต่ก๊าซโอโซนเป็นวิธีเดียวที่สามารถกำจัดได้ นอกจากนี้โอโซนยังมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคลอรีน คือ สามารถฆ่าเชื้อ E.Coli ได้โดยตรง และรวดเร็วหว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า และไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนคลอรีน

3.โรงงานที่ใช้สารเคมี ในกระบวนการผลิต จะมีปัญหาและอันตรายจากโรงงาน คือ
  - น้ำเน่าเสียจากโรงงาน น้ำที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะมีกลิ่นเหม็น และสีที่เปลี่ยนไปตามลักษณะของอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยรอบทำให้มีสารพิษ สารเคมี สารแขวนลอย น้ำมันและอื่นๆ  ปนเปื้อนออกมา โอโซนมีคุณสมบัติในการออกซิเดชั่นสูงกับสารเคมีและเชื้อโรค ดังนั้น โอโซนจึงมีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ใช้สารเคมีในการะบวนการผลิต เพื่อกำจัดสาร      เคมีต่างๆ ฆ่าเชื้อโรคแทนการใช้คลอรีน และน้ำที่ผ่านร่ะบบโอโซน จะเป็นน้ำที่ใส ไม่มีสารเคมีตกค้าง และที่สำคัญสามารถปล่อยน้ำลงคลองสาธารณะได้เลย โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่ง        แวดล้อม และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

  - กลิ่นจากสารเคมี และสารพิษ ที่ออกมาทางน้ำ และทางอากาศทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สัตว์ พืช และประชาชนที่อยู่รอบๆ การนำโอโซนเข้าไปบำบัดอากาศ ขจัดกลิ่นสารเคมี และสารพิษ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากก๊าซโอโซนมีปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง จึงสลายสารเคมี สารพิษ ควันพิษต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ทำให้อากาศที่ถูกปล่อยออกมาหลงจากที่ได้รับการบำบัดด้วยโอโซนเป็นอากาศที่บริสุทธ์ สะอาก ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ได้รับ คือ ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ สลายกลิ่นและควันพิษ ทำให้อากาศบริสุทธ์ และสดชื่น

 

Visitors: 114,797