7.โอโซนกับการฟอกสี

โอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี ปัจจุบันการนำโอโซนเข้ามาใช้ในการการใช้โอโซนกับระบบซักผ้าที่ระบบธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงงานฟอกย้อมผ้า บริษัทรับซักผ้า โรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีปริมาณผ้าที่ต้องซักจำนวนมากต่อเดือน ซึ่งในขบวนการซักผ้าจะประกอบไปด้วยการใช้น้ำปกติ ผงซักฟอก สารฟอกขาว น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำร้อน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าสารเคมีที่ใช้ในการซักผ้าและเชื้อเพลิงในการทำน้ำร้อน จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการซักผ้าแบบธรรมดามาเป็นการซักผ้าด้วยระบบโอโซน เป็นการพัฒนานำระบบการปรับสภาพน้ำด้วยก๊าซโอโซนมาใช้ในระบบซักผ้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้สูงถึง 39 % (จากผลกรณีศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) นอกจากนั้นยังสามารถลดการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย เวลาในการซักผ้าอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการใช้สารเคมีในการซักผ้าอันจะส่งผลทำให้การบำบัดน้ำเสียทำได้ง่าย รวมถึงโอโซนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค และช่วยให้ผ้ามีความขาวสะอาดมากขึ้น ดังนั้นกรรมวิธีการซักผ้าแบบนี้จึงเป็นวิธีที่มีความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีการตกค้างของสารเคมี ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซักผ้าได้เป็นจำนวนมาก
กรุณากรอกข้อความ...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 10,997